Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad, na jakich chroniona jest prywatność i dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej www.ggwdevelopment.pl („Strona”) dalej określanych jako „Użytkownicy”.

Dane Osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

Administratorem Strony jest spółka GGW Development Grynhoff, Woźny sp. j. z siedzibą w Poznaniu (61-625) ul. Hawelańska 9/41. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325622, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej określana jako „GGW Development”. Spółka ta jest jednocześnie administratorem danych osobowych gromadzonych za pomocą Strony, w rozumieniu RODO.

2. Rodzaje przetwarzanych danych, oraz cele i sposoby przetwarzania.

A. Odwiedziny na Stronie

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nie jest konieczne przekazywanie danych osobowych. W związku z odwiedzinami na stronie nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych danych.

B. Stosowanie ciasteczek

Na naszej Stronie wykorzystujemy tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”). Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza i przechowuje na komputerze Użytkownika. Ich celem jest zoptymalizowanie naszej obecności w sieci i naszej oferty.

W większości są to tzw. „cookies sesyjne”, co oznacza że po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

Niektóre ciasteczka generują informacje, pozwalające na automatyczne rozpoznawanie osób odwiedzających nasza Stronę. Jest to możliwe, ponieważ ciasteczka zwierają adres IP Użytkowników. Informacja uzyskana w ten sposób pozwala na zoptymalizowanie naszej oferty i ułatwienie Użytkownikom dostępu do naszej Strony. Tzw. „cookies trwałe” są przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych również nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

Przeglądarki umożliwiają ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies do urządzeń. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z naszej Strony będzie nadal możliwe, jednak nie wszystkie funkcjonalności Strony mogą być dostępne.

Szczegółowe informacje na temat cookies można znaleźć tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/

C. Korzystanie z formularza kontaktowego

W razie skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, gromadzimy następujące dane osobowe podane przez Użytkownika:

  • imię i nazwisko Użytkownika,

  • adres poczty elektronicznej (e-mail),

  • powiązaną z powyższymi danymi treść zapytania.

Dane te są przetwarzane przez GGW Development w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest zgoda wyrażona przez Użytkownika (co przewiduje art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jest ono jednak warunkiem skorzystania z formularza zapytania. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie takiej opcji pod formularzem. Dane osobowe związane z zapytaniem są przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane te nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze złożonym zapytaniem może zostać cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ggwdevelopment.pl. W razie cofnięcia zgody, GGW Development niezwłocznie zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych, co może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

D. Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail w celach marketingowych przez GGW Development oraz podmioty powiązane z GGW Development. W razie wyrażenia takiej zgody, powyższe dane osobowe będą wykorzystywane w celu marketingu produktów i usług wskazanych wyżej podmiotów oraz przesyłania informacji handlowych, za pomocą poczty elektronicznej. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Użytkownik ma ponadto możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez podmioty trzecie w celu umożliwienia tym podmiotom przesyłania informacji o ofercie rabatowej i promocyjnej. Lista podmiotów których dotyczy zgoda jest dostępna w biurze sprzedaży GGW Development. W razie wyrażenia zgody, GGW Development przekazuje podmiotom trzecim dane osobowe Użytkownika.

Wyrażenie zgód o których mowa powyżej jest dobrowolne, a ich udzielenie bądź brak wyrażenia zgody nie wpływa na możliwość skierowania zapytania i otrzymania odpowiedzi.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać w każdym czasie wycofana. Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ggwdevelopment.pl. W przypadku takim dane Użytkownika zostaną usunięte z list mailingowych GGW Development i podmiotów powiązanych. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie GGW Development niezwłocznie przekaże informację o tym fakcie podmiotom trzecim, którym wcześniej przekazała informacje o wyrażeniu zgody, a podmioty te zobowiązane są do zaprzestania przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

E. Udostępnianie danych. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dostęp do danych osobowych użytkowników ma spółka GGW Development oraz spółki z nią powiązane, w tym spółki z tej samej grupy kapitałowej. Dane są ponadto udostępniane podmiotom z którymi spółki te współpracują w zakresie obsługi systemów informatycznych i utrzymania Strony.

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego.

F. Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane w celach marketingowych, mogą podlegać profilowaniu, z wykorzystaniem stworzonego w tym celu oprogramowania. Celem profilowania będzie dostosowanie przekazywanych Użytkownikom informacji marketingowych do potrzeb lub zainteresowań osoby, do której będą adresowane. Przesyłane informacje nie będą miały charakteru wiążącego.

3. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz żądana sprostowania nieprawidłowych danych.

W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Użytkownik może domagać się ograniczenia ich przetwarzania - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych.

Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, jak również w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Użytkownik może żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Użytkownikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Użytkownikom przysługuje prawo otrzymania danych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te użytkownik może przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Może też, jeśli będzie to technicznie możliwe, żądać by zostały one przez nas bezpośrednio przesłane innemu administratorowi.

Uprawnienia o których mowa powyżej można wykonywać przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@ggwdevelopment.pl

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Bezpieczeństwo danych

Przywiązujemy duża wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz innych informacji jakie są przez nas pozyskiwane w związku z korzystaniem ze Strony. Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia integralności, dostępności i poufności danych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na zakres ich obowiązków. Stosowane przez nas rozwiązania są na bieżąco monitorowane, a w razie koniczności wdrażane są dodatkowe zabezpieczenia.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim powierzamy ich przetwarzanie wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkowników.

5. Obsługa Użytkowników

Pytania lub wątpliwości odnoszące się do niniejszej Polityki prywatności oraz dotyczące przetwarzania danych osobowych można przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@ggwdevelopment.pl, lub na adres korespondencyjny: ul. Hawelańska 9/41, 61-625 Poznań.

6. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie korzystania ze Strony. Nie odnosi się on do stron innych dostawców usług, do których na naszej stronie mogą zostać zamieszczone odesłania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych podmiotów, nie związane z naszą stroną.

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, stosownie do zmian dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych związanych z funkcjonowaniem naszych stron internetowych.

Data ostatniej zmiany: 9.10.2018